THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023-DHPC

Ngày đăng: 6/7/2024 4:30:45 PM
THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023. FILE THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2020 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA

Ngày đăng: 5/10/2021 5:03:55 PM
THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020. FILE THỐNG BÁO ĐÍNH KÈM

MẪU BẢNG KÊ LÝ LỊCH NGƯỜI ỨNG CỬ HĐQT&BKS NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng: 4/23/2021 6:09:21 PM
KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG MẪU BẢNG KÊ LÝ LỊCH NGƯỜI ỨNG CỬ HĐQT&BKS NHIỆM KỲ 2021-2026 FILE ĐÍNH KÈM QUÝ CỔ ĐÔNG TẢI XUỐNG BẰNG CÁCH TÍT VÀO FILE ĐÍNH KÈM TRÂN TRỌNG!

ĐƠN ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng: 4/23/2021 6:08:12 PM
KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG ĐƠN ỨNG CỬ HĐQT&BKS NHIỆM KỲ 2021-2026 FILE ĐÍNH KÈM QUÝ CỔ ĐÔNG TẢI XUỐNG BẰNG CÁCH TÍT VÀO FILE ĐÍNH KÈM TRÂN TRỌNG!

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA

Ngày đăng: 4/23/2021 6:04:34 PM
KÍNH GỬI TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA 2021. FILE TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM; QUÝ CỔ ĐÔNG TẢI BẰNG CÁCH TÍT VÀO FILE ĐÍNH KÈM ĐỂ TẢI TÀI LIỆU. TRÂN TRỌNG!

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA 2020

Ngày đăng: 4/23/2021 5:57:11 PM
KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.FILE ĐÍNH KÈM(QUÝ CỔ ĐÔNG TÍT VÀO FILE ĐÍNH KÈM ĐỂ XEM CHI TIẾT CẢM ƠN).

GIẤY MỜI ĐHĐCĐ 2020 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA

Ngày đăng: 4/20/2021 4:18:59 PM
THƯ MỜI ĐHĐCĐ GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ GIẤY ỦY QUYỀN BẢNG MỀM

GIẤY MỜI ĐHĐCĐ 2021 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA

Ngày đăng: 4/20/2021 11:41:04 AM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA KÍNH GỬI THƯ MỜI ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA. FILE THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM.
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2024

Ngày đăng: 6/7/2024 5:07:13 PM

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ 2024

Ngày đăng: 6/7/2024 5:06:03 PM

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021

Ngày đăng: 5/5/2021 9:50:49 AM
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021 - TẢI FILE ĐÍNH KÈM

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ 2021

Ngày đăng: 5/5/2021 9:47:06 AM
BIÊN BẢN ĐHĐCĐ 2021-TẢI FILE ĐÍNH KÈM

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2020

Ngày đăng: 5/25/2020 11:01:19 AM

BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2020

Ngày đăng: 5/25/2020 11:00:32 AM

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2019

Ngày đăng: 5/22/2019 4:15:51 PM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
THÔNG BÁO TÀI LIỆU ĐHĐCĐ NĂM 2022
BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022

Ngày đăng: 4/26/2022 4:55:49 PM

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ 2022

Ngày đăng: 4/26/2022 4:55:10 PM

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ 2022

Ngày đăng: 4/26/2022 4:51:53 PM
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2021 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2021 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA

Ngày đăng: 5/9/2022 4:20:37 PM
KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DHPC NĂM 2023

THÔNG BÁO Về việc: Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa (DHPC)

Ngày đăng: 6/20/2023 5:47:31 PM
Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa Về việc: Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa (DHPC) thông báo đính kèm.

THƯ MỜI ĐHĐCD 2023 VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCD NĂM 2023- DHPC

Ngày đăng: 6/18/2023 11:28:29 AM
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cp thủy điện Đăkrơsa (DHPC) THƯ MỜI ĐHĐCD 2023 VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCD NĂM 2023- (DHPC)

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐHĐCĐ 2023

Ngày đăng: 6/18/2023 11:26:09 AM
KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA(DHPC) THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐHĐCD NĂM 2023 DHPC
TÀI LIỆU ĐHĐCD 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2022 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

Ngày đăng: 7/4/2023 11:35:43 AM
Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty CP thủy điện Đăk rơ sa CÔNG TY THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 CHO CỔ ĐÔNG CHI TIẾT THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM
BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2023

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2023

Ngày đăng: 7/4/2023 11:40:23 AM

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ 2023

Ngày đăng: 7/4/2023 11:39:45 AM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DHPC NĂM 2024
Thư viện hình ảnh
Video HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Liên kết nhanh
THỐNG KÊ TRUY CẬP
LƯỢT TRUY CẬP: webs counters