THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2017 (Thông báo biểu mẫu đính kèm)

Ngày đăng: 4/3/2018 11:13:15 AM
Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông việc chi trả cổ tức năm 2017; Theo thông báo và biểu mẫu đính kèm! Mọi chi tiết xin liên hệ: DT 02693500785 hoặc Thư ký HĐQT: Chị Hồng số ĐT:0986959559; mail:hongntm@dhpc.com.vn Để nhận cổ tức 2018.

Trả cổ tức các năm chưa nhận

Ngày đăng: 1/31/2018 3:42:52 PM
Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa Đến thời điểm hiện tại một số cổ đông công ty chưa nhận cổ tức các năm: 2011 là 2%; năm 2012 là 8%; Cổ tức 2013 là 10%; Cổ tức 2016 là 7% và chưa đổi cổ phiếu không ghi danh thành chứng nhận sở hữu cổ phần. Vậy công ty kính thông báo cổ đông ...