THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC 2020 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA

Ngày đăng: 5/10/2021 5:03:55 PM
THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020. FILE THỐNG BÁO ĐÍNH KÈM

MẪU BẢNG KÊ LÝ LỊCH NGƯỜI ỨNG CỬ HĐQT&BKS NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng: 4/23/2021 6:09:21 PM
KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG MẪU BẢNG KÊ LÝ LỊCH NGƯỜI ỨNG CỬ HĐQT&BKS NHIỆM KỲ 2021-2026 FILE ĐÍNH KÈM QUÝ CỔ ĐÔNG TẢI XUỐNG BẰNG CÁCH TÍT VÀO FILE ĐÍNH KÈM TRÂN TRỌNG!

ĐƠN ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng: 4/23/2021 6:08:12 PM
KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG ĐƠN ỨNG CỬ HĐQT&BKS NHIỆM KỲ 2021-2026 FILE ĐÍNH KÈM QUÝ CỔ ĐÔNG TẢI XUỐNG BẰNG CÁCH TÍT VÀO FILE ĐÍNH KÈM TRÂN TRỌNG!

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA

Ngày đăng: 4/23/2021 6:04:34 PM
KÍNH GỬI TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA 2021. FILE TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM; QUÝ CỔ ĐÔNG TẢI BẰNG CÁCH TÍT VÀO FILE ĐÍNH KÈM ĐỂ TẢI TÀI LIỆU. TRÂN TRỌNG!

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA 2020

Ngày đăng: 4/23/2021 5:57:11 PM
KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.FILE ĐÍNH KÈM(QUÝ CỔ ĐÔNG TÍT VÀO FILE ĐÍNH KÈM ĐỂ XEM CHI TIẾT CẢM ƠN).

GIẤY MỜI ĐHĐCĐ 2020 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA

Ngày đăng: 4/20/2021 4:18:59 PM
THƯ MỜI ĐHĐCĐ GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ GIẤY ỦY QUYỀN BẢNG MỀM

GIẤY MỜI ĐHĐCĐ 2021 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA

Ngày đăng: 4/20/2021 11:41:04 AM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA KÍNH GỬI THƯ MỜI ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA. FILE THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM.

CHỐT DANH SÁCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

Ngày đăng: 4/20/2021 11:26:40 AM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA. FILE THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM.