THÔNG BÁO Về việc: Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa (DHPC)

Ngày đăng: 6/20/2023 5:47:31 PM
Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa Về việc: Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa (DHPC) thông báo đính kèm.

THƯ MỜI ĐHĐCD 2023 VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCD NĂM 2023- DHPC

Ngày đăng: 6/18/2023 11:28:29 AM
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cp thủy điện Đăkrơsa (DHPC) THƯ MỜI ĐHĐCD 2023 VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCD NĂM 2023- (DHPC)

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐHĐCĐ 2023

Ngày đăng: 6/18/2023 11:26:09 AM
KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA(DHPC) THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐHĐCD NĂM 2023 DHPC