QUY ĐỊNH THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ĐHĐCD NĂM 2022

Ngày đăng: 4/15/2022 4:35:41 PM

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCD 2022

Ngày đăng: 4/15/2022 4:34:49 PM

TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Ngày đăng: 4/15/2022 4:33:59 PM

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021

Ngày đăng: 4/15/2022 4:32:50 PM

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2021

Ngày đăng: 4/15/2022 4:31:34 PM

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Ngày đăng: 4/15/2022 4:30:38 PM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA 2021

Ngày đăng: 4/15/2022 4:29:18 PM

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2021 VÀ KHSXKD 2022

Ngày đăng: 4/15/2022 4:28:30 PM