CÁC QUY CHẾ THỂ LỆ ĐHĐCĐ NĂM 2023

Ngày đăng: 6/22/2023 3:19:59 PM

TỜ TRÌNH THÔNG QUA ĐHĐCĐ NĂM 2023

Ngày đăng: 6/22/2023 3:07:16 PM

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT & BKS NĂM 2022

Ngày đăng: 6/22/2023 3:06:58 PM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Ngày đăng: 6/22/2023 3:05:14 PM

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2022 VÀ KHSXKD 2023

Ngày đăng: 6/22/2023 3:03:57 PM

THÔNG BÁO THƯ MỜI CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ - DHPC 2023

Ngày đăng: 6/22/2023 3:01:37 PM