GIẤY MỜI ĐHĐCĐ 2020 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA

Ngày đăng: 5/13/2020 10:59:02 AM

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐẠI HĐCĐ 2020

Ngày đăng: 5/13/2020 10:43:23 AM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA KÍNH THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG VIỆC THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐẠI HĐCĐ 2020 THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM.